ANBI

De Baptistengemeente Amersfoort heeft een zg. ANBI status. Dit betekent dat giften die je geeft aan de Baptistengemeente Amersfoort belastingaftrekbaar zijn. Als officieel erkende ANBI instelling zijn we verplicht om jaarlijks een rapportage bij te werken. Die rapportage vind je hieronder.

 

ANBI rapportage 2018

1: Statutaire naam van de gemeente: BAPTISTENGEMEENTE AMERSFOORT

Vastgelegd in de statuten van januari 1995 De Baptistengemeente Amersfoort maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Statuten art. 2: De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij belijdt de gehele Bijbel als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en als het betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij aanvaardt de Bijbel als hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

Doel van de gemeente:

Statuten art. 3: De gemeente stelt zich ten doel: a. om mensen tot God de Vader te brengen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser; b. om haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden tot navolging van de Heer Jezus Christus; c. om de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze te bevorderen met en door de Heilige Geest; d. om dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de geloofsgenoten.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI. Met ingang van 2016 wordt dit omgezet in een individuele ANBI status per gemeente.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

814732197L01

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente

Farel College, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort

Postadres: Postbus 1172, 3800 BD Amersfoort

Telefoonnummer secretaris: 033 2855036

e-mailadres: secretaris@baptisten-amersfoort.nl

Fiscaal nummer: zie onder 2

KvK-nummer: 71270817

Website BGA: http://www.baptisten-amersfoort.nl

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Amersfoort bestaat uit de oudsten, daarbij ondersteund door de diakenen. De raad bestaat uit tenminste drie oudsten en tenminste twee diakenen. Indien een der oudsten de gemeente als predikant dient, hebben tenminste vier oudsten zitting in de raad.

Huidige bestuurssamenstelling:

Voorganger

Voorzitter (oudste)

Secretaris (diaken)

Penningmeester (diaken)

Overige raadsleden:

4 oudsten

5 diakenen

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De Baptistengemeente Amersfoort vormt een gemeenschap van mensen, die ernaar verlangen in alle facetten van hun leven in contact te staan met God, en aan elkaar en anderen Jezus’ liefde laten zien, zodat God geëerd wordt, mensen Hem leren kennen en wij samen in het perspectief van Gods koninkrijk leven. De BGA wil doorgroeien naar een grote gemeente met ruimte voor missionaire groepen. Om door te kunnen groeien naar een grote gemeente willen wij als BGA nog meer invulling geven aan het idee van een wijkgerichte gemeente. De wijk wordt gezien als kern van de onderlinge pastorale zorg. Op deze wijze kan het omzien naar elkaar beter vorm worden gegeven. Juist door het vormen van wijkteams willen wij meer aandacht voor de mensen in de wijk. Vanuit de wijkteams worden regelmatig activiteiten in de wijk georganiseerd voor gemeenteleden en bewoners in de wijk. De BGA hecht grote waarde aan inspirerende en laagdrempelige diensten. In de vormgeving van de dienst willen wij ons richten op gasten, uitnodigend zijn en tegelijkertijd geloofsopbouw (diepgang en toerusting) voor leden van de gemeente stimuleren. Wij willen dat de BGA een levende en naar buiten gerichte gemeente is. De Baptistengemeente Amersfoort is een financieel gezonde gemeente. De leden en vaste bezoekers van de gemeente dragen bij middels een vaste vrijwillige bijdrage. Hiervoor wordt jaarlijks een (vrijwillige) richtbedrag (de VVB) per persoon c.q. per gezin vastgesteld. Overige opbrengsten worden opgebracht uit collectes. Circa 20 collectes per jaar zijn bestemd voor de Baptistengemeente Amersfoort, de overige circa 30 collectes zijn bestemd voor externe doelen.

De uitgaven van de Baptistengemeente Amersfoort bestaan voornamelijk uit:

– loonkosten, nl. 1,0 fte voorganger, 0,56 fte kerkelijk werker kinder- en jeugdwerk.

– huisvestingskosten, nl. huur van een ruimte voor de zondagsdienst en voor het jeugdwerk.

– kosten evangelisatie en zending.

– diaconaat.

Baptistengemeente Amersfoort maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1. En de link naar bijlage 2

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger en kerkelijk werkers zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten en andere kerkgenootschappen geldende adviezen.

Zie bijvoorbeeld:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://ngk.nl/wp-content/uploads/2014/10/WAPregeling.pdf

Leden van de kerkenraad, de penningmeester, de secretaris en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Unie is: onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden; mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De gemeente komt iedere zondag bij elkaar in het Farelcollege aan de Paladijnenweg 101 te Amersfoort. Door aanhoudende groei is besloten om vanaf de tweede zondag 2018 twee bijeenkomsten na elkaar op zondag te organiseren. De eerste bijeenkomst start om 9.15u en is om 10.45u afgelopen. De volgende bijeenkomst start om 11.15u en duurt tot uiterlijk 12.45u. Tijdens beide bijeenkomsten bieden we een speciaal kinderprogramma. Aansluitend aan de eerste bijeenkomst is er koffie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de bezoekers van de vroege dienst en de late dienst elkaar kunnen ontmoeten, zodat de onderlinge banden niet verloren gaan.

André Huiting fungeert als fulltime voorganger. We zijn blij dat we in André iemand hebben gevonden die ons kan voorgaan in de weg die we als gemeente gaan, vanuit liefde voor God, met aandacht voor mensen en met een gemeentevisie die past bij hoe wij gemeente willen zijn. André heeft ruime ervaring als voorganger. Er zijn enkele missionaire groepen actief, namelijk Buurtkerk Soesterkwartier, Buurtkerk De Ontmoeting in Randenbroek en de missionaire groep “De Rustplek” aan toegevoegd. Vanuit de Missionaire groep Randenbroek wordt deelgenomen aan het traject Nederland Zoekt, een leefgemeenschap over discipelschap en missie en hoe dat in de praktijk te brengen. De mensen van De Rustplek willen de liefde van God laten zien door duurzame relaties aan te gaan met mensen in de hoop dat ze een volgende stap zetten in zelfstandigheid, heling en geestelijke groei. Hiervoor stellen ze hun huizen ter beschikking als vrijplaatsen in Amersfoort.

In 2018 is een nieuwe kerkelijk werker voor kinder- en jeugdwerk aangesteld, Erwin Agteres.

Binnen het jeugdwerk ligt de nadruk op missionaire activiteiten die gegrond zijn in discipelschap. De vorige jeugdwerker heeft hiertoe deelgenomen aan een jeugdleiderstraining LEV.

De raad is vanaf eind 2017 in een nieuwe samenstelling verder gegaan en heeft haar aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. De raad vergadert eenmaal per maand in de voltallige bezetting en is eindverantwoordelijk voor besluitvorming. Daarnaast is een selectie van vier raadsleden actief als dagelijks bestuur om besluitvorming voor te bereiden.

9. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over 2017 en begroting 2018

 

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Door de groei van de gemeente hebben we jaarlijks ruimte voor een kleine toename van de verschillende budgetten. De budgetten zijn vanaf 2018 gebaseerd op de jaarplannen van de werkvelden en werkgroepen. De jaarplannen voor 2018 zijn na te lezen in onderstaand bestand.

Jaarplannen 2018

Naast deze uitgaven sparen we als gemeente om grotere uitgaven in de toekomst uit hoofde van de groei van de gemeente te kunnen bekostigen. Dit doen we in het Gemeente Groei Fonds. Giften voor dit fonds kunnen worden overgemaakt op IBAN NL59INGB0006937659  t.n.v. Comité Baptistengemeente Amersfoort te Amersfoort o.v.v. ‘GIFT Gemeente Groei Fonds’.

We willen iedereen vragen in blijmoedigheid en vrijgevigheid te kijken naar wat zij kunnen bijdragen aan het werk van de gemeente.